Ny information om takrenoveringen

Takrenoveringen rullar på, inte långt från ursprunglig plan. Erfarenheten från arbetet på Fasanvägen 31 är att det låter mycket. När det varit kallt ute har det också varit väldigt kallt i lägenheterna på översta våningen. De boende som drabbas kan få låna extra elelement av föreningen. Ny tidplan ser ut så här.

Fasanvägen 31
Planeras vara klart vecka 9 2017. Ställningarna tas ned så snart besiktning gjorts.

Fasanvägen 29
Ställningsbygget startar vecka 5 2017. Därefter följer rivning och bygge. Färdigt ska det vara vecka 22 2017.

Fasanvägen 27
Ställningsbygget startar vecka 11 2017. Färdigt ska det vara vecka 32 2017.

Fasanvägen 30
Ställningsbygget startar vecka 20 2017. Färdigt ska det vara vecka 39 2017.

Fasanvägen 32
Ställningsbygget startar vecka 33 2017. Färdigt ska det vara vecka 48 2017.

Fasanvägen 34
Ställningsbygget startar vecka 43 2017. Färdigt ska det vara vecka 7 2018.

Entreprenören LW Sverige AB lämnar detaljinformation i aktuellt hus. Frågor och synpunkter är välkomna på info@skuruberg.se.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Publicerat i Hem

Byggplaner för Sicklaön 238:1 fördröjs

Planerna på att bygga två flerbostadshus på Sicklaön 238:1, i skogsdungen bortanför Fasanvägen 27, fördröjs. Anledningen är att detaljplanen inte har godkänts, utan har återremitterats till byggherren med krav på att husen ska flyttas högre upp mot Ugglevägen och att den nedre delen av området ska lämnas orörd.

Byggherren har inte återkommit med besked kring detta, så det återstår att se hur detta utvecklar sig.

Publicerat i Hem

Lägesrapport om takarbetet, 13/11

Det har varit en vecka med exceptionellt väder och det har haft konsekvenser för arbetet med taket på Fasanvägen 31. Först blåste det så mycket att ställningsbyggandet fick avbrytas – och sedan kom snön.

Detta har tyvärr gjort att arbetet har fördröjts några dagar. Snön och isen har också inneburit att Ragn Sells inte har kunnat ta sig upp för backen för att forsla bort containern, vilket har inneburit att soptömning inte har kunnat ske. Nu är dock vägen skottad och vi har fått löfte om att containern kommer att forslas bort i början av veckan.

Vi i styrelsen har påtalat för ställningsbyggarna att det är oacceptabelt stökigt på planen mellan F29 & F31 och vi har fått löfte om att att planen ska städas under kommande vecka.

Vänliga hälsningar

/Styrelsen

Publicerat i Hem

Tidplan för takrenoveringen

Arbetet med takrenoveringen är påbörjat på Fasanvägen 31 och allt fungerar bra. Ställningarna är på plats och snart börjar rivning och bygge. Färdigt ska det vara vecka 7 2017.

Styrelsen har beslutat om en tidplan som innebär att alla hus ska vara klara omkring vecka 52 2017.

Planen för respektive hus ser ut så här

Fasanvägen 29
Ställningsbygget startar vecka 50 2016. Därefter följer rivning och bygge. Färdigt ska det vara vecka 16 2017.

Fasanvägen 27
Ställningsbygget startar vecka 7 2017. Färdigt ska det vara vecka 25 2017.

Fasanvägen 30
Ställningsbygget startar vecka 16 2017. Färdigt ska det vara vecka 35 2017

Fasanvägen 32
Ställningsbygget startar vecka 25 2017. Färdigt ska det vara vecka 43 2017

Fasanvägen 34
Ställningsbygget startar vecka 35 2017. Färdigt ska det vara vecka 51 2017.

Mer detaljerad information lämnas till boende i respektive hus inför starten där. Frågor och synpunkter är välkomna på info@skuruberg.se

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Publicerat i Hem

Renovering av taken – nu kör vi igång med Fasanvägen 31!

Under vecka 41 kommer vi att börja märka av att takrenoveringen kör igång. Första steget är att byggställningar kommer att sättas upp runt Fasanvägen 31. Byggställning och väderskydd kommer att stå klart under vecka 44 och då kommer rivningen av taket att påbörjas.

När rivningen är klar kommer de nya takstolarna att monteras och därefter läggs ny plåt. Renoveringen av taket på F31 beräknas vara klar i slutet på januari.

Mer information om arbetet med taken kommer fortlöpande.

Om du har frågor kring renoveringen går det bra att mejla styrelsen på info@skuruberg.se.

Publicerat i Hem

Anmäl intresse för odling – senast 31/3-2017

Vid årsstämman i år fanns en motion om att rensa upp i odlingslotterna som finns ovanför Fasanvägen 30. Därför vill vi veta hur intresset är för att åter börja använda dessa. Lotterna är idag tämligen igenväxta, men om intresse finns kanske de kan tas i bruk igen.

Om du är intresserad av att delta i arbetet med att rensa upp och börja odla på en av dessa lotter, vill vi att du meddelar styrelsen genom info@skuruberg.se senast 31/3-17.

Publicerat i Hem

Rapport från informationsmötet om takrenoveringen

Informationsmötet 18/8 var välbesökt och många frågor avhandlades. Peter Olsson från Plåtkonsult Ola Svenssson informerade om den stundande takrenoveringen och pratade dels om orsakerna till att renoveringen behöver genomföras, och om vad som kommer att göras. Peter har gjort en grundlig inspektion av våra tak och har kunnat konstatera att de inte följer dagens byggnormer och att de är mycket slitna, vilket har orsakat de vattenskador som flera boende har drabbats av.

Han beskrev vidare att taken inte går att laga, utan att de behöver byggas om från grunden, med nya takstolar, isoleras om, m.m. Orsaken till detta är just att de är för dåligt konstruerade från början.

Fem företag lämnade anbud på arbetet och styrelsen har gett LW Sverige i uppdrag att genomföra renoveringen. LW Sveriges anbud var billigast, men företaget har därtill högst kompetens att utföra arbetet och bäst ekonomisk stabilitet bland anbudsgivarna. Den totala kostnaden för renoveringen av taken kommer att bli 13,1 mkr, vilket innebär 2,18 mkr per hus. Denna kostnad kommer till största delen att finansieras med lån.

Detta kan förstås upplevas som väldigt mycket pengar, men det är viktigt att komma ihåg att det handlar om en mycket långsiktig investering. Den nya takkonstruktionen har en livslängd på 80-100 år och innebär att vi som bor i föreningen kan känna oss trygga i förvissningen att vi under lång tid framöver kommer att slippa vattenskador p.g.a. läckande tak.

Styrelsen har inte beslutat om några avgiftshöjningar till följd av renoveringen, men vi räknar med att höja avgiften med 1-2 % under nästa år. Vi kommer göra en långsiktig budget och bedöma behov av eventuella ytterligare höjningar då vi vet kostnader för lånen som vi ska ta upp för renoveringen.

Arbetet beräknas starta i början av oktober månad och Fasanvägen 31 blir det första huset som får nytt tak. Därefter kommer renoveringsarbetet att fortsätta med ett hus i taget och det beräknas ta drygt två år att renovera alla tak.

Det ställdes många frågor på mötet och många av dessa handlade om hur de boende kommer att beröras av arbetet. Peter Olsson förklarade att vi förstås kommer att märka av arbetet. De som bor överst kommer att få delvis skymt utsikt p.g.a. att byggställningar och väderskydd som byggs upp runt huset. De kommer inte heller att kunna nyttja balkongerna under byggtiden. Periodvis kommer det också att bullra p.g.a. att det låter en hel del när man genomför rivnings- och och plåtarbete. Det kan också bli lite kallt i lägenheterna högst upp p.g.a. att isoleringen kommer att bytas ut. Men sedan blir det varmare än innan. En fråga gällde om man kan elda i öppenspisen under tiden som arbetet pågår. Detta kunde Peter inte svara på på plats, men han har senare meddelat att det tyvärr inte kommer att vara möjligt.

Om du har frågor kring arbetet med taken går det bra att kontakta styrelsen på info@skuruberg.se.

Vänligen

/Styrelsen

Publicerat i Hem

Information om takrenovering

Som styrelsen tidigare informerat har vi beslutat att renovera taken på samtliga hus i bostadsrättsföreningen. Motivet är att taken är dåliga och att vi under många år haft återkommande problem med läckage, som orsakat föreningen avsevärda kostnader och de boende stora olägenheter. Det är inte försvarbart att fortsätta att lappa och laga taken, de måste totalrenoveras. Planeringen för den kommande renoveringen har nu tagit ytterligare ett steg. Styrelsen räknar med att arbetet kommer igång i augusti eller september. Då börjar vi med taket på Fasanvägen 31. I vilken takt som de övriga taken ska renoveras är ännu inte bestämt.

Fem företag lämnade anbud på det planerade arbetet och avtal kommer att skrivas med det företag som sammantaget lämnat det bästa anbudet. Takrenoveringen får ses som en stor investering för framtiden i föreningens hus.

Då takrenoveringen genomförs kommer det bli vissa olägenheter för de boende med bland annat störande ljud, stökigt med ställningar och sämre ljusinsläpp från fönster. De som bor på översta våningarna drabbas mest, men alla kan bo kvar i sina lägenheter. Vi hoppas att ni kan ha överseende med de olägenheter som uppstår.

Alla medlemmar inbjuds till ett

informationsmöte torsdagen den 18 augusti kl 19.00 i styrelserummet på Fasanvägen 31.

Vänliga hälsningar

Mona Boström, styrelsens ordförande

Kontakta gärna styrelsen på mail info@skuruberg.se om du har frågor.

Publicerat i Hem

Takrenovering planeras

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Skuruberg har beslutat att renovera taken på samtliga föreningens hus, det vill säga Fasanvägen 27 – 31 och 28 – 32.

Motivet för styrelsens beslut är att föreningen under flera år har haft stora problem med vattenskador orsakade av takläckage. Läckagen har åtgärdats tillfälligt men problemen återkommer då taken har en mindre bra grundkonstruktion. Bedömningen är att det inte är försvarbart att fortsätta med tillfälliga åtgärder. Under år 2015 hade föreningen ca 500 000 kr i kostnader för vattenskador, vilket bedöms som helt orimligt. Det är styrelsens ansvar att vidta åtgärder för att säkra bostadsrättsföreningens värde på sikt och ha rimliga underhållskostnader.

Styrelsen har anlitat en expert med erfarenhet av takrenoveringar som bistår styrelsen med kompetens vid upphandlingen av en entreprenör som kan renovera taken. Bedömningen är att det blir ett relativt omfattande arbete då taken måste byggas om. Styrelsens bedömning är också att det är nödvändigt att påbörja arbetet så snart som möjligt, med tanke på de återkommande problemen. Arbetet planeras så att renoveringen ska göras under tre år och att två hus i taget renoveras. Den nuvarande planeringen innebär att renoveringen påbörjas innan halvårsskiftet i år med husen på Fasanvägen 29 och 31.

De boende som bor i de först berörda husen, kommer att få mer information innan arbetet påbörjas och styrelsen avser även att informera om takrenoveringen på det kommande årsmötet den 23 maj.

För närvarande planeras det inte in några avgiftshöjningar.

Har du/ni några frågor kring den planerade takrenoveringen går det bra att kontakta ordföranden Mona Boström.

Hoppas att alla har överseende med det kommande arbetet!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen brf Skuruberg

Publicerat i Hem