Sammanfattningar från styrelsemöten

Styrelsemöte Mars 2020

Sophantering

Styrelsen har antagit en mindre omfattande offert från SanSac gällande åtgärder för ny sophantering. För att få ner kostnaderna så mycket som möjligt valdes en lösning där behållare för tidningar och kartonger inte kommer att ingå. Sortering av tidningar och kartonger finns för medlemmarna vid Skuru skola.

Skyddsrummen

Renoveringsarbetet är i slutfasen.

Brandskyddsarbete

Alla rökluckor är nu besiktigade och fungerar bra.

Balkongrenovering

Ärendet bordlades.

ComHem

Digitaliseringen av ComHems utbud skjuts upp till september.

Vårstädning

Vårstädningen kommer att ske som planerat den 26/4, trots situationen med Corona.


Styrelsemöte Februari 2020

Skyddsrummen

Renoveringen av skyddsrummen är igång och beräknas vara klar i slutet av mars.

Sophantering

Nu har kommunen, och den nya entreprenören som ska hämta soporna, godkänt styrelsens förslag till nytt sophanteringssystem. Mer information finns på anslagstavlorna i trappupgångarna.

Införande av avgift för att teckna kontrakt till p-plats

Styrelsen har beslutat att införa en avgift på 1500:- för de som tecknar en p-plats. Detta är för att täcka administrativa kostnader.

TV-utbudet blir digitalt
ComHem har meddelat att från och med den 20 maj blir TV-utbudet helt digitalt i våra fastigheter. Den som använder det analoga utbudet kan läsa mer på comhem.se/digitalisering.

Julgran

Styrelsen beslutade efter förslag från boende att nästa jul placera ut en julgran mellan hus 27 och 29 från första advent till januari.

Vårstädning

Styrelsen beslutade att vårstädningen hålls 27e april i år.

Städningen av trapphusen

En behandling av trapporna har genomförts för att öka glansen.

_____________________________________________________________________

Styrelsemöte Januari 2020

Brandskyddsarbete

Nya rökluckor är beställda och installation sker så snart vädret tillåter.

Sophanteringen

Möte med ScanSac sker i februari för att få en offert på nytt sophanteringssystem.

Låssystem

Byte av låssystem skjuts på framtiden då det inte finns ekonomiskt utrymme i budget 2020.

Underhåll av avloppsstammar

Filmningen av avloppsstammar visade på vissa mindre skador som behöver åtgärdas. Offert inhämtas och åtgärder sker under våren. Relining för alla husen läggs in i underhållsplan.

Skyddsrummen

Åtgärderna i skyddsrummen sker under februari. Alla boende med förråd som är berörda har blivit kontaktade.

Budget 2020

Beslutades att fastställa budget för 2020 och att avgifter och lokalhyror ska vara oförändrade tills vidare.

Årsstämman

Årsstämman kommer hållas i Saltängens skolas matsal den 27 april kl 19.00. Motioner till stämman ska lämnas senast sista februari i brevlådan till styrelserummet Fasanvägen 31 eller på info@skuruberg.se

_____________________________________________________________________

Styrelsemöte December 2019

Omsättning av lån

Omsättning av lån på 8 miljoner hos Nordea gjordes den 21/11. Nya villkoren är
ränta 1.05% bundet i 5 år.
Magnus meddelar att vi håller budget väl.

Bostadsrättsförsäkring

Försäkringsmäklaren har gjort en upphandling av fastighetsförsäkring. Protector
lämnar bästa anbudet. Styrelsen beslutar att fortsätta ha fastighetsförsäkringen hos
försäkringsbolaget Protector. Kostnaden för försäkringen är 124,724:- inklusive
bostadsrättsförsäkring för år 2020.

Brandskyddsarbete

Dag har tagit in offerter på att byta samtliga rökluckor i föreningen, det blir en
kostnad på ca 150 000:-. Styrelsen beslutar att rökluckorna ska bytas.

_____________________________________________________________________

Styrelsemöte November 2019

Byte av elleverantör

Styrelsen beslutade att byta elleverantör från Skellefteå Kraft till Boo Energi eftersom de har ett bättre erbjudande.

Överlämningen till Nabo från HSB

Överlämnandet till Nabo är nu avslutat.

Spolning av avloppen

Interspol, som har spolat avloppsstammarna, har filmat ledningarna på Fasanvägen 30 och upptäckt skada som behöver åtgärdas. Innan vi beställer detta arbete behöver vi se hur det ser ut i de övriga husen.

Styrelsen har beställt filmning av stammarna i alla husen.

Succession

Styrelsens ordförande Mona kommer att flytta och valberedningen får i uppdrag att ta fram förslag på efterträdare för Mona.

Besiktning av skyddsrum

Ett stort antal åtgärder krävs utifrån den besiktning av skyddsrummen som gjorts av MSB. De rekommenderar att vi kontaktar BLP Entreprenad. Dag har begärt offert från dem.

_____________________________________________________________________

Styrelsemöte Oktober 2019

Hämtning av omhändertagna cyklar

Styrelsen beslutade att cyklarna ska hämtas i början av november

Balkongrenoveringen

Vår fastighetsförvaltare ska komma med förslag om entreprenör som kan sköta renoveringen av de balkonger som behöver en sådan.

Trapporna

Styrelsen ska höra med vår städfirma om de har något förslag på hur vi kan återställa glansen i våra fina trappor på förslag från en medlem i föreningen.

Succession

Styrelsens ordförande Mona kommer att flytta och valberedningen får i uppdrag att ta fram förslag på efterträdare för Mona.

_____________________________________________________________________

Styrelsemöte September 2019

Brandskyddsarbetet

Ventilationen i tvättstugan är åtgärdad och rensad.

Spolning av avloppen

Interspol kommer att utföra spolning av föreningens avlopp under vecka 41 och vecka 42.

Besiktning av skyddsrum

Besiktningen gjord och protokoll kommer inom kort

Röjning av slänten nedanför F34

Nacka kommun ska starta röjning av slänten under Fasanvägen 34 i september.

Höststädning

Höststädningen hålls den 10e november kl10.

Hem & Fastighets namnbyte

Vår fastighetsförvaltare Hem & Fastighet byter namn till NABO inom kort.

_____________________________________________________________________

Styrelsemöte Augusti 2019

Brandskyddsarbete

Styrelsen beslutade att brandsläckare ska installeras i tvättstugan.

Sophantering

Styrelsen har startat markundersökning för att använda som underlag till beslut om nytt sophanteringssystem. De gröna markeringarna på vägar marken och vägarna visar var elledningarna går och är en del av denna markundersökning.

Trapporna

Styrelsen beslutade att undersöka om det går att göra något för att förbättra skicket på marmorn i trapporna.

Trafikföringen

Styrelsen har skickat brev till Nacka kommun på förslag om hur vi skulle kunna förbättra trafikföringen på Fasanvägen. Bland annat föreslås att ta bort bommen och låta vägen vara öppen även på sommartid samt att göra vägen enkelriktad i villaområdet så att det endast går att köra från Duvnäsvägen till Ejdervägen men inte åt andra hållet.

_____________________________________________________________________

Styrelsemöte Juni 2019

Spolning av avloppen

Styrelsen tog in offerter från tre olika företag som jobbar med spolning av avlopp. Beslut togs att anta Interspol som kommer utföra spolningen i september

Trädgårdsåtgärder

Nacka kommun skickar en ansvarig som kommer att träffa styrelsen 26/8 för att diskutera vad som kan göras för att röja i slänten nedanför Fasanvägen 34.

_____________________________________________________________________

Styrelsemöte Maj 2019

Omsättning av lån

Ett lån på 10 miljoner kronor ska omsättas 1 juli 2019.

Efter att ha jämfört offerter från tre olika banker (SEB, Nordea och SBAB) med olika låneperioder togs beslut att binda om lånet i 4 år hos Nordea med en ränta på 1,02%

Trädgårdsåtgärder

Green garden kommer att sköta rabatten utanför tvättstugan i fotsättningen. Styrelsen ska även höra vad de tycker om förslaget att plantera ängsblommor i området.

Nedanför Fasanvägen 34 finns en del sly, beslut togs om att åtgärda detta på nästa städdag.

Spolning av avloppen

Det har gått flera år sedan vi spolade våra avloppssystem senast. Beslut togs om att ta in offerter på avloppsspolning.

Energideklaration

Energideklarationen är färdig. Föreningen godkänns av besiktningsfirman. Information om energieffektiviteten är anslaget i trapphusen.

OVK-besiktning

OVK-besiktningen är klar och godkänd.

Åtgärder med anledning av motion på stämman

Ett brev har skrivits med förslag angående att rensa upp i skogen nedanför Fasanvägen 34 och förslag på nya parkeringsmöjligheter i området.

Måsar

Beslut togs om att ta in företaget Rentokil för att se vilka åtgärder som kan tas för att åtgärda måsproblemet.

Hantering av inre fond

Medlem som vill ha information om inre fond kan kontakta Hem och Fastighet. För att göra något med pengarna i inre fonden – kontakta Magnus genom info@skuruberg.se.

_____________________________________________________________________

Styrelsemöte April 2019

Brandskyddsarbete

Alla rökluckorna är kontrollerade och är i funktionsdugligt skick. Nacka Drift och skötsel fullföljer brandskyddsinventeringen.

Beslut togs om att beställa rensning av ventilationen i tvättstugan.

Energideklaration

Energideklarationen är klar, uppdaterad information om energieffektiviteten i husen finns på anslagstavlorna.

Borttagande av trapphiss Fasanvägen 27

Trapphissen är borttagen, återställandet av hålen i trappan kommer att utföras snart.

Facebook-grupp

En medlem i föreningen har startat en Facebook-grupp där alla medlemmar är välkomna att gå med, styrelsen kommer inte lägga upp något material där men
alla medlemmar tillsammans kan hjälpas åt att informera varandra!

Gruppen heter ”Brf Skuruberg (Nacka)” och kan nåse genom att söka efter Skuruberg på Facebook.

_____________________________________________________________________

Styrelsemöte Mars 2019

Brandskyddsarbete

Beslut togs om att styrelsen ska dela ut brandvarnare till medlemmar för att få upp så många som möjligt
inne i lägenheterna.

Vårstädning

Beslut togs att sätta datum för vårstädningen den 5e maj. Beslutas även att fokus ska ligga på att städa
offentliga utrymmen som cykelförråden mm.

Årsstämman

Styrelsen jobbade med att förbereda för årsstämman, beslut togs om att godkänna kallelsen som kommer
sättas upp i portarna den 8e april, fyra veckor innan stämman. Beslut togs även om att föreslå stämman
Nacka Revision och Redovisning AB som extern revisionsfirma.

Överlåtelser

Tidigare har HSB skött hanteringen kring överlåtelser. De har då bland annat
gjort en UC av köpare som ansökt om medlemskap i bostadsrättsföreningen.
Styrelsen diskuterar huruvida vi ska fortsätta göra en UC framöver. De i
styrelsen som tidigare har fått ta del av de UC som gjorts av HSB har inte
upplevt att det gett någon relevant information.

Beslut togs att avstå från att göra UC på köpare som ansökt om medlemskap.

_____________________________________________________________________

Styrelsemöte Februari 2019

Under månadens styrelsemöte diskuterades bland annat:

Byte av torkskåp

Beslut togs om att köpa in nya torkskåp till tvättstugan.

OVK-besiktning

OVK-besiktning har beställts om kommer utföras i april 2019.

Borttagande av trapphissen i Fasanvägen 27

Beslut togs om att ta bort trapphissen i Fasanvägen 27.

_____________________________________________________________________

Styrelsemöte Januari 2019

Under månadens styrelsemöte diskuterades bland annat:

Rutiner runt större ombyggnationer i lägenheter

Styrelsen anser att medlemmar vid större förändringar ska fylla i en ansökningsblankett och lämna ritningar på ombyggnationen. Dessa uppgifter sparar sedan styrelsen för framtida behov av nuvarande eller framtida boende.

Regler för kö till p-platser

Styrelsen har beslutat några regler för kösystemet:

    • En parkeringsplats per lägenhet.
  • Om den boende hyr ut sin lägenhet i andra hand erbjuds ingen parkeringsplats och den boende behåller sin plats i kön.

  • Om den boende erbjuds en parkeringsplats får hen tacka nej en gång och behålla sin plats i kön. Om den boende tackar nej vid den andra förfrågan förlorar hen sin plats i kön.

  • Den boende har 10 vardagar på sig att tacka ja till erbjudande om parkeringsplats från dess att frågan mottagits, innan frågan går vidare till de som är efter i kön. Fås inget svar tolkas detta som ett nej.

Trädbeskärning och borttagande av träd

Styrelsen har diskuterat lönnen närmast 31:an efter förfrågan från boende som upplever att trädet skymmer ljusinsläppet. Green Garden undersöker alternativ för borttagning av trädet i fråga, i övrigt följs den tidigare trädvårdsplanen som en arborist gjort.

_____________________________________________________________________

Styrelsemöte November 2018

Hej!

På styrelsemötet i november diskuterades:
Brandinspektion – Styrelsen diskuterade i samråd med Nacka Drift & Skötsel vilka möjligheter för utveckling som finns gällande brandskydd i föreningen. Dag utsågs till brandskyddsansvarig och ett antal förbättringspunkter har identifierats. Arbetet med åtgärder kommer att ske kontinuerligt. En av de största prioriteterna är alla trädörrar i husen som inte stoppar eldspridning effektivt. De som är intresserade av att byta till en säkerhetsdörr kan maila info@skuruberg.se, om intresset är stort ska styrelsen undersöka om det finns möjlighet att köpa in flera dörrar till ett lägre pris.

Uppstart med Hem och Fastighet, vår nya förvaltare – Alla leverantörer har fått information om ny fakturaadress och alla boende har fått ett informationsblad som berättar att vi från och med 2019 sköter ekonomin genom Hem och Fastighet vilket betyder att alla inbetalningar till Brf Skuruberg sker på ett nytt konto.

Besiktning av lekplats – Skylten som beställdes efter besiktningen är klar och ska sättas upp.

____________________________________________________________________________

Styrelsemöte Oktober 2018

Hej!

Ny månad, nytt styrelsemöte!

På styrelsemötet i oktober diskuterades:
Besiktning av lekplats – Lekplatsen har inspekterats av extern konsult. Inga allvarliga anmärkningar är noterade men en informationsskylt ska sättas upp och dämpning vid rutschkanan ska ordnas.
Sophanteringen – Styrelsen fortsätter utredningen av förbättringar för föreningens hushållsavfall i samråd med Sansac samt Nacka Kommuns avfallshanteringsrådgivare.
Balkongrenovering – Efter förra mötet hade en besiktare föreslagit små åtgärder att genomföra våren 2019. Beslut har nu tagits om att upphandla entrepenör för detta.
Takskottning – Styrelsen har kontaktat flera företag angående takskottningen. Mer information kommer på nästa möte i november.

Vänliga hälsningar

Styrelsen
Kontakta oss gärna på info@skuruberg.se

____________________________________________________________________________

Styrelsemöte September 2018

Hej!

På styrelsemötet i veckan bestämde vi i styrelsen att vi efter varje möte ska publicera en kort sammanfattning av vad som hände på mötet.

I slutet på varje månad ska det finnas en sammanfattning av det senaste mötet tillgängligt här på hemsidan. Så för den som är intresserad av vad som händer i föreningen kan det vara värt att gå in här och kolla.

På styrelsemötet i september diskuterades:

Balkongrenovering – En besiktning av balkongerna har gjorts, besiktaren föreslår små åtgärder som planeras att genomföras våren 2019.

Brandinspektion och brandvarnare – Brandinspektion ska göras i september, rapport kommer på nästa möte. Brandvarnare är inköpta och det kommer att finnas möjlighet för boende att hämta dessa i föreningsrummet.

Sophanteringen – Styrelsen utreder i samråd med Sansac samt Nacka Kommuns avfallshanteringsrådgivare hur möjliga förbättringar för föreningens hushållsavfall kan se ut.

Upphandling av ekonomi- och förvaltartjänst – Beslutas att i enighet med förslag teckna ekonomi- och förvaltartjänst med Hem och fastighet från 1 januari 2019.

Höststädning – Beslutas att höststädning sker 4 november kl. 10.00. Under höststädningen ska vi även ha en cykelrensning. Märk upp din cykel med namn och datum innan 4 november!

Vänliga hälsningar

Styrelsen
Kontakta oss gärna på info@skuruberg.se