Skuruberg A-Ö

I denna skrift hittar du kortfattad praktisk information om vad som gäller för vår förening, samt våra stadgar. För mer information kan du vända dig till någon i styrelsen.

BRF Skuruberg består av sex byggnader, med 106 lägenheter och några hyreslokaler. Byggnaderna uppfördes under åren 1958-59.

BRF Skuruberg ingår som en självständig ekonomisk förening i HSB Stockholm. Den ekonomiska föreningen BRF Skuruberg äger fastigheterna med dess byggnader (alltså samtliga lägenheter), lägenheterna är upplåtna till medlemmarna. Den enskilde lägenhetsinnehavaren har ansvar för den egna bostaden.

Vi föreningsmedlemmar har inflytande över och ansvar för vårt boende. Vi väljer vilka som ska företräda föreningens medlemmar, vilka renoveringar eller ombyggnader vi ska göra, och hur vår utemiljö ska se ut. Att bo i en bostadsrätt handlar om ansvar, men också om gemenskap och möjligheter att påverka boendet.

A
Andrahandsuthyrning
Andrahandsuthyrning måste alltid godkännas av styrelsen. Ansökan måste ske skriftligt. Sänd din ansökan till styrelsen via info@skuruberg.se eller lämna ansökan i styrelsens brevlåda på Fasanvägen 31 så behandlas den sedermera av styrelsen. Ansökningsblankett finns på www.skuruberg.se. Vid andrahandsuthyrning tar föreningen tar ut en avgift på 10 % av prisbasbeloppet per år. Om en lägenhet upplåts under en del av ett år, beräknas avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.  

Ansvarsfördelning
Du ansvarar enligt stadgarna för din lägenhets inre skick och ser till att den hålls i ett beboeligt tillstånd enligt normalstandard.

Föreningen ansvarar för allt yttre och ett visst inre underhåll. Vad som menas med yttre och inre underhåll förklarar HSBs folder ”Vem ska underhålla bostadsrätten”. Där beskrivs det mesta i detalj om ansvars- och kostnadsfördelning.

B
Balkonger
Ytbehandling av balkonggolv får endast ske genom målning, med fuktsäker färg. Balkonggolvet får inte beläggas permanent med keramiska plattor eller motsvarande. Lösa mattor eller trätrallar måste för att undvika frostskador i balkonggolvet tas bort under vintern.

Barnvagnar
Det bor flera barnfamiljer i våra hus och våra trapphus är trånga. Av utrymningsskäl får barnvagnar inte ställas i trapphusen, därför har vi barnvagnsutrymmen i varje hus.

Belysning
Belysningen inne i trapphus och i källarutrymmen har inte någon strömbrytare. Belysningen tänds via ljudsensorer och slocknar efter en förbestämd tid. Om du befinner dig i källaren och det blir mörkt, klappa i händerna eller ”hojta till” så tänds ljuset igen.

Blomsterlådor
Sätt gärna upp lådor för dina blommor eller växter. Tänk då på att placera dem på insidan av balkongräcket av säkerhetsskäl.

Bredband 

Föreningen har ett gruppanslutningsavtal med Telenor för bredband som ingår i avgiften. Om du vill ansluta dig så kontaktar du Telenor så skickar dom ut en router. Hastighet som ingår är 100/10 Mbit/s, vill du ha högre hastighet eller andra tjänster som telefoni eller tv får du betala själv. Du är naturligtvis inte tvungen att koppla upp dig via detta nät; såväl telefon- som kabel-TV-nätet möjliggör Internetuppkoppling.

 

Boulebana
Nedanför parkeringen väster om 30:an ligger föreningens boulebana. Kom ihåg att inte spela och tjoa sent, eftersom de som bor i närheten kan bli störda.

Byggavfall
För information om byggavfall, se Sophantering nedan.

C
Cyklar
Cykeln kan du ställa i cykelutrymmena i källaren. Däremot får du inte förvara moped eller motorcykel där, på grund av på brandfara och försäkringsvillkor.

E
Ekonomi
Lägenheten som du ”har köpt” är egentligen en del av hela bostadsrättsföreningen, med rätten att bo i och nyttja den lägenhet du har. Det innebär att du, tillsammans med alla andra, har ett gemensamt ansvar för ekonomi samt skötsel av hus och trädgård.

Våra inkomster består till största delen av de avgifter som medlemmarna betalar varje månad. Dessutom tillkommer några lokalhyror. Intäkterna ska täcka föreningens löpande drift och underhåll, skatter, avgifter, räntor och amorteringar samt avsättningar för framtida reparationer och investeringar.

Till grund för föreningens ekonomi läggs varje höst en budget. Till hjälp har styrelsen avtal om ekonomisk förvaltning med NABO, som även sköter fakturering och kontering och framställer ekonomirapporter.

El
Varje hushåll har 230 volt, 16 ampere, trefas-el. Varje lägenhet är utrustad med en jordfelsbrytare. För eventuellt egen avläsning av elförbrukningen har lägenhetsinnehavare och lokalhyresgäster fått en nyckel till det särskilda utrymme där elmätaren är placerad. Utrymmet, som finns i källaren i Fasanvägen 30-34 och 29, och i barnvagnsutrymmet Fasanvägen 27 och 31 är märkt ”ELMÄTARE”, där är även lägenhetens huvudsäkringar är placerade. Elmätaren och huvudsäkringstavlan har samma märkning som el-centralen i lägenheten. OBS! Om du ringer fastighetsskötare under dagtid eller jour entreprenör under kvällstid eller helg för att byta huvudsäkring får du själv stå för kostnaden.

E-post
E-post till föreningens styrelse kan skickas till adressen info@skuruberg.se .

F
Facebookgrupp
Boende kan utbyta information på en Facebook-grupp. Gruppen heter ”BRF Skuruberg (Nacka)” och drivs av en föreningsmedlem. Styrelsen har inget ansvar för gruppen.

Fasader
I byggnadernas fasader får inga infästningar eller hål av något slag göras. Eventuella lampor, eller blomarrangemang får hängas på balkongräcke eller ställas på balkonggolvet

Fastighetsskötsel och felanmälan
För skötsel och tillsyn av hus och vvs-system har föreningen avtal med olika entreprenörer. Fel som medlem upptäcker i allmänna utrymmen kan meddelas via internet: www.nackadrift.se, eller via telefon vardagar 08.00 – 16.00: 070 729 62 92

Vid akuta fel övrig tid. Tel: 08-18 70 00 eller telefon. OBS! Detta gäller endast akuta fel som inte kan vänta till nästa dag, eftersom det är kostsamt. Om anmält fel visar sig falla på den enskilde medlemmens ansvar kan föreningen komma att vidarefakturera uppkomna kostnader till medlemmen.

Fläkt
Våra byggnader är inte försedda med ett mekaniskt fläktsystem; ventilationen bygger på självdrag vilket förenklat innebär att varm luft lämnar lägenheten via imkanalerna och frisk luft dras in via luftintag i sov- och vardagsrum. Dessa ska alltid vara öppna.

I samband med stamrenoveringen 2004 genomfördes en rensning och ”slamning” av kökens imkanaler. Syftet var att alla som ville skulle kunna installera en mekanisk köksfläkt (en fläkt med en motor som driver luften upp i imkanalen), vilket också gjorts i många lägenheter.

En bra luftflödesförstärkare av inomhusluften får du genom att installera en så kallad volymkåpa ovanför spisen för att ta hand om matoset. Kolfilterfläkt fungerar bra med självdrag.

Fukt
Vid ev fuktskada (eller misstänkt sådan) ska Nacka Drift & Skötsel kontaktas så att de kan komma och göra en besiktning. Detta är viktigt för vidare ev åtgärder med beaktande av ansvar och försäkring. Kontaktuppgifter till Nacka drift & Skötsel finns anslaget i varje trappuppgång. Meddela även styrelsen om vad som inträffat genom att skicka epost till info@skuruberg.se.

Fönster
I de nya fönstren (hösten 2008) har fönsterkarmen en plåtbeklädnad utanpå karmen av trä. Plåtbeklädnaden är fastsatt i karmen på så kallade distanser för att karmen ska ventileras och fukt inte ska stanna bakom plåten. Denna karmventilation är mycket viktig och får inte äventyras genom uppsättning av krokar, termometrar, blomställningar eller något annat i fönsterkarmen. I vardagsrummet i tvårumslägenheterna har fönstret brandklassat fönsterglas med löstagbart fönstervred. Detta fönster ska hållas stängt och endast öppnas för fönstertvätt eller motsvarande.

G
Grillning
Grillning på balkongen med grillkol eller gasol är inte tillåtet. Endast el-grill som hanteras med varsamhet och respekt kan användas.

Grovsopor
För information om grovsopshantering, se Sophantering nedan.

H
Hemförsäkring
BRF Skuruberg har tecknat en gemensam bostadsrättsförsäkring hos Protector. Det innebär att du som lägenhetsinnehavare inte längre behöver ha ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring. Du måste dock ha en vanlig hemförsäkring.

Hemsida
På www.skuruberg.se finner du föreningens hemsida. Mejladress till styrelsen är info@skuruberg.se

Huvudsäkring
Huvudsäkringarna till din lägenhet sitter i källaren för Fasanvägen 30-34 och 29, och i barnvagnsutrymmet för Fasanvägen 27 och 31 är märkt ”ELMÄTARE”. Kontrollera huvudsäkringarna om din lägenhet blir strömlös och säkringar eller jordfelsbrytare inte har löst ut. Alla medlemmar ska ha kvitterat ut nyckel till elmätarskåpet, men kontakta styrelsen om du saknar sådan nyckel. OBS! Om du ringer fastighetsskötare under dagtid eller jour entreprenör under kvällstid eller helg för att byta huvudsäkring får du själv stå för kostnaden.

.

I
Informationstavla
I entrén till varje byggnad sitter en informationstavla för föreningsmeddelanden. Där kan du bland annat hitta namnen på föreningens förtroendevalda, uppgifter om fastighetsskötare, förvaltare, jourentreprenör och aktuella meddelanden.

J
Jourentrepenör
När du behöver omedelbar hjälp, t.ex. vid vattenskada och inte kan vänta till ordinarie kontorstid. Vardagar 16.00-07.00. Helger dygnet runt. 08-657 77 22. Obs! Du kan själv få stå för kostnaden för utryckningen.

Julgran
Titta efter anvisningar på anslagstavlan i porten vad du ska göra med den barrande granen när julen är över.

K
Kabel-TV
Vi har avtal för kabel-tv med Com Hem vilket ger tillgång till deras basutbud. Vill du ha ytterligare kanaler kontaktar du själv företaget.

Kompostering
Kompost finns ej längre i föreningen. Matavfall omhändertas om de slängs i matavfallspåsar i den mindre av de två behållarna vid sopstationerna.

Källare
Till varje lägenhet finns det både källar- och matförråd. Förråden ska vara låsta och märkta med lägenhetsnummer. Titta till dina förråd ibland, och förvara inget av stort värde där, det har tyvärr förekommit inbrott. Tänk också på att du ibland rensar ut gammalt ”skräp” på grund av brandrisk. Gångarna i källaren får inte användas som förvaringsplats.

L
Lägenhetsförteckning
Utdrag ur lägenhetsförteckningen kan beställas via Nabo av medlemmar och banker.      Formulär finns på nabo.se/kontakt.

M
Markiser
Om markis önskas, bekostas den av bostadsrättshavare och ska i så fall spännas fast mellan balkongerna. Ingen montering får ske i fasaden, eftersom fukten inte ska beredas möjlighet att tränga in! I fönsterkarmarna får inte heller någon montering utföras.

Mattpiskning
Vid några hus finns en piskställning. Tänk på att det kan eka mellan byggnaderna och piska därför inte mattor på tider då andra kan störas av ljudet.

Medlemskap
För att få bli medlem i HSB Brf Skuruberg krävs att man äger minst 10 % av en lägenhet i föreningen.

Motioner
Till årsstämman kan du motionera om frågor du vill att stämman ska behandla och besluta om. Motioner måste enligt stadgarna lämnas till styrelsen senast före februari månads utgång.

Mögel
Vid ev mögelskada (eller misstänkt sådan) ska Nacka Drift & Skötsel kontaktas så att de kan komma och göra en besiktning. Detta är viktigt för vidare ev åtgärder med beaktande av ansvar och försäkring. Kontaktuppgifter till Nacka drift & Skötsel finns anslaget i varje trappuppgång.

Meddela även styrelsen om vad som inträffat genom att skicka epost till info@skuruberg.se.

 

 

N
Nycklar
Nycklar till tvättstuga, elmätarskåp, etc. hör till varje lägenhet, och ingår i överlämningen vid lägenhetsförsäljning. Har du inte fått nycklar då du köpte lägenheten, får du kontakta den tidigare ägaren, eller styrelsen för att köpa en ny tvättcylinder.

O
Odlingslotter
Det finns några odlingslotter på föreningens mark vilka brukas av medlemmar. Om du är intresserad av att odla går det bra att kontakta styrelsen för mer info.

Ohyra
Om du upptäcker ohyra i lägenheten ska du kontakta Nomor/Nordisk Skadedjursbekämpning för hjälp med bekämpning. Nummer till företaget finns på anslagstavlan i porten. Kostnaden täcks av vår fastighetsförsäkring och åtgärd utförs utan självrisk.

Ombyggnad/reparation
Om du planerar någon mer omfattande förändring av din lägenhet ska du kontakta styrelsen för att informera dig om byggnadens konstruktion, standard och installationer. Föreningen kan även ha planerade förändringar som kan påverka din renovering. Innan du genomför en väsentlig förändring ska du ha godkännande från styrelsen. Blankett för ansökan finns på hemsidan, www.skuruberg.se. Se stadgarna gällande skyldigheter och rättigheter vid renovering. Husen är ganska lyhörda så du bör inte arbeta med lägenheten på tider då dina grannar blir störda.

P

Pantsättningshandlingar

Alla pantsättningshandlingar hanteras av vår ekonomiska förvaltare Nabo. Originalhandlingar (nya pantsättningar i 2 ex inkl svarskuvert eller avnoteringar) skall omedelbart, enligt bestämmelser i Bostadsrättslagen, tillsändas:

HSB Brf Skuruberg i Nacka
NABO 9408, FE 617
107 76 Stockholm

Märk kuvertet ”Panthandlingar”.

Förvaltaren ansvarar sedan för notering i lägenhetsförteckning samt inskick till kreditinstitut.

Föreningen tar ut en pantsättningsavgift på 1,5 % av prisbasbeloppet. 

Parkering
Lokala trafik- och parkeringsbestämmelser gäller på Fasanvägen. Föreningen har ett antal p-platser för uthyrning men väntetiden är flera år. Vill du ställa dig i kön för att hyra en P-plats, kontakta NABO. Obs! Så länge det är kö för att hyra parkering får endast en parkering per lägenhet hyras. Vid byggnadernas gårdar råder parkeringsförbud för alla typer av motorfordon och släpkärror. Du får endast använda gården eller uppfarten för i- och avlastning av passagerare eller varor. Eluttagen vid parkeringsplatserna är till för motorvärmare och inte för att ladda elbilar. Vid tecknande av p-plats tas en avgift på 1500:-.

R
Reparationsfond
Tidigare avsattes en viss summa varje månad för varje lägenhet (som ingick i månadsavgiften) till en inre reparationsfond som var knuten till varje lägenhet.  Administrationen av fonden sköts av NABO som kan upplysa dig om det finns medel på den inre reparationsfonden. Du kan när som helst ta ut innestående pengar ur fonden. För att göra detta kontaktar du ekonomiansvarig i styrelsen via info@skuruberg.se och anger adress, summa du vill ta ut, lägenhetsnummer och kontonummer. Du behöver inte visa upp kvitto.

S

Skyddsrum
Det finns ett skyddsrum i varje hus i vår förening. Skyddsrummen är samma rum som även fungerar som cykelutrymme (utom i 31:an där skyddsrummet är ett separat rum i anslutning till lägenhetsförråden), och är belägna i källarvåningen i resp hus. Skyddsrummen är senast besiktigade och godkända av MSB under 2020.

För generell information kring skyddsrum hänvisas till msb.se

Snöröjning
För närvarande har vi avtal med fastighetsskötaren om snöröjningen, som i sin tur har avtal med underentreprenörer om snöröjning under jourtid. Vid behov får alla hjälpa till att hålla rent från snö och is vid entréerna.

Sophantering
Sopstationer för hushållsavfall finns vid hus 34 samt hus 30, där det vid varje station finns 1 kärl för hushållssopor och 1 för matavfall. Släng enbart matavfall i kärlet som är avsett för det, och använd matavfallspåsar. Vid upprepad felsortering riskerar vi att kärlet inte blir tömt. För att det ska bli jämnt fördelat i alla sopkärl slänger ni som bor på Fasanvägen 29,31, och 34 era sopor vid 34:an. Boende på Fasanvägen 27,30 och 32 slänger vid 30. Viktigt att detta hålls, eftersom varje sopkärl är dimensionerat för endast 3 hus.

Vid Hägervägen (intill 410:ans busshållplats) finns återvinningstation för glas, hårdplast, papper, batteri, kartong och metall.

Det finns ett särskilt hus för grovsopor utanför Fasanvägen 34. Detta är öppet lördagar 11-13. Följ anvisningarna om vad som får lämnas som finns anslagna på dörrens insida. Anvisningar om vad du ska göra med din julgran sätts upp i porten.

Byggavfall får absolut inte lämnas i grovsoprummet, det ska tas till kommunens insamlingsställen (till exempel på Boo Kretsloppscentral eller i Östervik). Kartonger och emballage skall att slängas vid Återvinningstation Hägervägen.

Styrelsen
Vår verksamhet regleras av föreningens stadgar som grundar sig på Bostadsrättslagen.

Styrelsens ledamöter utses på föreningens årsstämma efter förslag från valberedningen. Inom sig delar styrelsen upp arbetsuppgifterna och ansvarsområden. Styrelsen har sammanträde cirka en gång i månaden, och går igenom ekonomi, löpande förvaltning och pågående arbeten eller entreprenader. Styrelsen får också ta ställning till förfrågningar från medlemmar och fattar beslut i löpande frågor som gäller föreningens skötsel. Större förändringar beslutas på årsstämman.

Vilka som utgör styrelsen står på anslagstavlan i entrén. Styrelsen kan kontaktas via e-post info@skuruberg.se eller via brevlådan i föreningslokalen i 31:an.

Städning av trapphus
Föreningen har avtal med ett städföretag som genomför städning en gång i veckan inklusive våttorkning av trapphusen och efter särskild lista i övriga utrymmen.
Dessutom har vi mattor i entrén för att undvika att smuts dras in i onödan. Din egen dörrmatta ska du ha innanför lägenhetsdörren.

T
Träd och buskar
Skötsel av träd, rabatter och gångar såsom viss beskärning av träd och buskar samt gräsklippning köper vi av en entreprenör. Upptagning av löv ingår inte i uppdraget utan sköts av medlemmarna vid den gemensamma städningen.

Trädgårdsredskap
Föreningen äger ett antal trädgårdsredskap som används vid vår- och höststädning, men som du också kan använda vid andra tillfällen.

Tvättstugan
I 29:an finns den gemensamma tvättstugan för föreningens medlemmar. Den har tre tvättutrymmen varav ett är för grovtvätt. Bokning av tvättider gör du på bokningstavlan med en egen nyckel. Tvättider är mellan kl 07:00 och 22:00, varje tvättpass är 3-4 timmar långt. Tvättpass som inte tagits i anspråk en timme efter angiven starttid är fri att disponeras av annan föreningsmedlem.

Det finns en ”tvättstugetomte” som har ett speciellt ansvar för att tvättstugan fungerar. Instruktioner finns vid varje maskin. Vid fel lägg en lapp i felanmälningslådan i tvättstugan. Glöm inte att städa efter dig; lämna tvättstugan som du vill finna den. Gör rent torktumlarens filter, städa ur torkskåpet och torka av golv och tvättmaskiner.

Hundar och andra husdjur får inte följa med in i tvättstugan.

V

Vattenskada
Vid ev vattenskada (eller misstänkt sådan) ska Nacka Drift & Skötsel kontaktas så att de kan komma och göra en besiktning. Detta är viktigt för vidare ev åtgärder med beaktande av ansvar och försäkring. Kontaktuppgifter till Nacka drift & Skötsel finns anslaget i varje trappuppgång. Meddela även styrelsen om vad som inträffat genom att skicka epost till info@skuruberg.se.

Ventilation
I våra byggnader skiftas inomhusluften genom s k självdrag (d.v.s. det finns ingen motordriven fläkt som cirkulerar luften). I badrummen och köken finns s k imkanaler där luft från lägenheterna går ut, och på grund av det undertryck som då bildas sugs luft in genom ventilerna under eller över fönstren. Se till att hålla ventilerna rena, så att luften inne i din lägenhet kan cirkulera. Om du har en mekanisk köksfläkt installerad är det oerhört viktigt att kallrasskyddet är borttaget. Se vidare under rubriken fläkt ovan.

Ett tips för att ha god ventilation är att alltid ha ventilerna ovanför fönstren öppna. De är öppna när piggarna pekar bort från varandra.

Värme och varmvatten
Våra kostnader kan hållas nere om vi ser till att ha lagom varmt i våra lägenheter och drar ned temperaturen istället för att vädra ut värmen. För varje grad som lägenhetstemperaturen höjs stiger uppvärmningskostnaden med ca sex procent. Även genom att bruka måttlig mängd varmvatten kan var och en hjälpa till att hålla kostnaderna nere.

Vår- och höststädning
Föreningens medlemmar städar gemensamt två gånger om året vår gemensamma yta, inne och ute. Vid städningen ordnas i regel fika och lättare förtäring.

Y
Ytterporten
Portarna ska alltid hållas stängda, dels för energiförbrukningens skull, men också så att djur inte ska smita in. Mellan klockan 21:00 och 06:00 är portarna låsta.

Å
Årsstämma
Ordinarie stämma ska enligt stadgarna hållas före juni månads utgång, vanligtvis hålls den i maj. På stämman väljs styrelse, revisor och valberedning. Dessutom redovisas årets ekonomiska resultat. Det är viktigt att du kommer på stämman, så att du är med och påverkar val av förtroendevalda och får väsentlig information.

Ä
Ägarandel
Varje lägenhet får ha maximalt tre delägare. Var och en av dessa ska äga minst 10 % av lägenheten.

Ö
Överlåtelseavgift
Säljaren betalar överlåtelseavgift i samband med försäljning av bostaden. Kostnaden för detta är 3,5% av gällande prisbasbelopp.

Lämna ett svar