Sammanfattningar från styrelsemöten

Styrelsemöte April 2022

Utemiljö
Nytt avtal för skötsel av föreningens grönytor har tecknats med Assars Trädgårdstjänst, som också blivit ombedd att ta fram ett kostnadsförslag för genomförande av de nya uteplatserna som är planerade, samt för installation av nya cykelställ.

Vårstädning går av stapeln den 24/4 kl 10:00.

Styrelsemöte Mars 2022

Utemiljö
Styrelsen beslutar att säga upp avtal med Miramix gällande mark- och takskottning. Detta p g a försämrad service i kombination med ökade kostnader. Styrelsen påbörjar sökandet efter ny utförare.

Övrigt
Svarsfrekvensen på den enkät som delats ut med frågor kring intresse för laddstolpar var relativt låg, färre än 50% har svarat.

Bland de som svarat var intresset större för en parkeringsplats med laddstolpe hos de som står i kö för parkeringsplats, än hos de som redan har en p-plats. Två av styrelsens medlemmar undersöker möjligheter för att vidare utforska frågan och få svar på vilka kostnader det handlar om och struktur för hur en installation och uthyrning skulle kunna se ut.

Vårstädning
Styrelsen beslutar att vårstädning ska genomföras den 24 april.

Föreningsstämma 3 maj
Lokal i Skurustugan har bokats för ändamålet.

_________________________________________________________________________

Styrelsemöte Februari 2022

Utemiljö
Beställning av nya cykelställ sker inom kort.

Styrelsen arbetar med att ta in offerter gällande avtal om trädgårdsskötseln.

Övrigt
Förfrågan har kommit till styrelsen gällande föreningens stöd till Skuruparkens Vänner.
Styrelsen beslutar att föreningen inte kan engagera sig som en grupp i frågan, men
Skuruparkens Vänner är välkomna att anslå i trapphus osv, likt tidigare.

_________________________________________________________________________

Styrelsemöte Januari 2022

Ekonomi
Styrelsen beslutar att höja avgiften med 2% fr o m 1 mars för att följa index och kunna täcka underhåll och åtgärder. Beslutas också att skjuta på den större investeringen av nytt passersystem, för att säkerställa trädgårds-åtgärder som redan påbörjats, samt säkerställa bortfall av intäkt från uppsagd lokal i 27an.

Utemiljö
Arbete fortgår med att hitta en ny trädgårdsfirma att sluta avtal med för regelbunden skötsel av våra grön- och trädgårdsytor.

Möjligheterna till cykelparkering i anslutning till våra hus behöver förbättras, och styrelsen beslutar att investera i nya fastgjutna cykelställ.

Fastigheter
En fastighetsbesiktning har nyligen genomförts, vilken inte visade på något som behövde åtgärdas i närtid. Något som ej är akut men som kommer att åtgärdas, är att komplettera med grus och plattor intill husgrunden på 31:an efter tidigare gjord dränering.

_________________________________________________________________________

Styrelsemöte December 2021

Ekonomi
Styrelsen beslutade att anta en offert från Handelsbanken för upphandling av lån som förfaller i jan 2022. Lånet binds till 2025.

Utemiljö
Avtalet med Green Garden upphör vid årsskiftet, och styrelsen letar nu efter en ny trädgårdsfirma.

Radon
Radonmätning som gjordes i en lägenhet i samband med köp visade sig ligga nära gränsvärde för vad som är godkänt. Ny mätning ska göras inför inflyttning i februari.

_________________________________________________________________________

Styrelsemöte November 2021

Utemiljö
Styrelsen diskuterade att ev låta några mindre ytor av föreningens mark att övergå till slåtteräng, för att öka den biologiska mångfalden. Förslaget kommer att diskuteras med Nacka Drift och skötsel i början av nästa år.

Ekonomi
Beslutades att ta hjälp av Nabo med att ta in offerter för upphandling av det lån på 9 miljoner som förfaller hos Stadshypotek i jan 2022.

Föreningen har tecknat avtal med Borevision, för anlitande av en ny revisor.

_________________________________________________________________________

Styrelsemöte Oktober 2021

Utemiljö
Konstaderna för trädgårdsskötseln som utförs av Green garden, har ökat. Föreslås att vi lägger ett tak på 200 000 kr och att vi själva i föreningen ev kan göra jobb i samband med höst/vårstädning.

För en trevligare utemiljö utanför 27:an kommer torkställning och sandlåda att flyttas. Uppfräschning sker i början av nästa år.
Även en översyn av våra cykelställ kommer att göras, och därefter fattas beslut om nya cykelställ behöver köpas in.

Nytt avtal med Miramix har teckntas för att hjälpa oss med både snöröjning på marken runt fastigheterna, samt på taken. Avtalet tecknas till att börja med på 1 år.

Grovsopsrummet
Tis 12/10 kommer ett tidlås att installeras på dörren till grovsopsrummet. Anslag med mer information sätts upp i trapphusen.

_________________________________________________________________________

Styrelsemöte September 2021

Uteplatsen 29-31
Skiss på nytt utseende på uteplatsen mellan 29:an och 31:an har skickats till Green Garden. Hög arbetsbelastning gör att startdatum för arbetet ännu inte är bestämt.

Höststädning
Årets höststädning går av stapeln den 14 november, då även en inventering av cyklar inom föreningens område kommer att göras.


Styrelsemöte Augusti 2021

Fastighet och utemiljö
Reparation av staketet vid föreningens parkering bordlades och skjöts på framtiden. Grannarna vill ej medverka/prioritera kostnaden för detta.

Grovsopsrummet
Efter inkommen offert beslutas att installera nytt lås på grovsopsrummet. Låset är ett tidlås som programmeras att bara vara öppet vissa tider i veckan.

Lekplatsen
Föräldrar i föreningen har önskemål om att fräscha upp lekplatsen, och kan tänka sig att själva lägga ner lite arbetstid. Det beslutades att föreningen står för materialkostnaderna när engagerade föräldrar bl a fyller på sand i sandlådan samt målar och reparera lekstugan.

Cykelinventering
Beslutas att i samband med kommande höststädning även göra en inventering av alla cyklar i källarförråd och cykleställ. Uppmaning att märka upp sin cykel kommer att gå ut i september.


Styrelsemöte Juni 2021

Avfall och grovsopor
Beslutades att teckna avtal för innersäckar till matavfalls-molok. Byte av innersäckar kommer att göras varje vecka.

Anvisningarna för vad som får slängas i grovsopsrummet följs ej, varför beslut fattades att ta in en offert för att sätta in ett nytt lås. Detta i syfte att bara låta grovsopsrummet vara öppet vissa tider varje vecka, i hopp om minskad och mer regelrätt användning av grovsopsrummet.


Styrelsemöte Maj 2021

Ekonomi
Ett av föreningens lån ska läggas om i augusti. Offerter tas in från olika banker, och i samband med omläggning kommer även amortering att göras.

Fastighet och utemiljö
Staketet som gränsar till föreningens parkering är i dåligt skick och behöver bytas. Offerter kommer att tas in för uppförande av nytt staket.

Lappar kommer att sättas upp i trapphusen i 29:an och 31:an för att påminna om att parkering är förbjuden på vändplanen mellan Fasanvägen 29-31.

Nacka Drift kommer inte längre att utföra snöröjning. Offerter behöver därför tas in för kommande vinter.

Golven i trapphusen är i behov av uppfräschning. En extra rengöring av trapphusen har köpts in som innebär maskinskurning och efterbehandling.


Styrelsemöte April 2021

Entréer
Beslutades att montera en barnvagnsramp i entrén till Fasanvägen 29. Dessutom kommer handikaprampen vid Fasanvägen 27 att tas bort.


Styrelsemöte Mars 2021

Återställning av ytor för gamla sopstationerna
Beslutades att anlita Green Garden för återställning av ytorna där de gamla sopstationerna stod.


Styrelsemöte Februari 2021

Vårstädning
Datum för vårstädning fastställdes till den 25 april.


Styrelsemöte Januari 2021

Ekonomi
Eftersom föreningens ekonomi är fortsatt god föreslogs ytterligare amortering i samband med nästa omläggningstillfälle.

Övrigt
Elcentralen i 29:an avger ett tjutande ljud. Boende som störs av detta uppmanas att kontakta styrelsen.


Styrelsemöte December 2020

Grovsopor
Volymen av grovsopor har ökat den senaste tiden, och kommunen som ansvarar för hämtning ser ev ett behov av fler hämtningar per månad. Beslutas att inte ändra antalet hämtningar i detta läge. Om situationen ej förbättras tas ny ställning till om grovsopsrummet behöver avvecklas.

 Utemiljö
Julgran har satts på plats av Nacka Drift. Detta ska genomföras varje år i juletid.


Styrelsemöte November 2020

Avgiften
Beslutas att höja bostadsrättssavgiften med 3 % fr o m 2021-01-01. Detta på grund av ökade kostnader och underhåll. Avgiften har inte höjts sedan 2018.

Ev byggnation av balkong
Medlem vill veta hur styrelsen ställer sig till nybyggnad av balkong då lägenheten saknar balkong. Styrelsen är positiv till byggnationen under förutsättning att beviljat bygglov finns, och att mått och utseende på den planerade balkongen överensstämmer med övriga balkonger på fastigheten.


Styrelsemöte Oktober 2020

Fastigheterna
Styrelsen genomför fastighetsbesiktning med den tekniska förvaltaren. Fastigheten håller mkt gott skick med tanke på sina ålder.

2 förmodade mindre fuktskador har upptäckts. En besiktning är gjord av 2 lägenheter. Förmodligen är det en avloppsledning från ett kök som läckt under en längre tid.


Styrelsemöte September 2020

Utemiljö
Offerten från leverantör gällande markarbeten är för dyr och är inte godkänd av styrelsen. Styrelsen försöker hitta bättre lösningar för att återställa marken där de gamla sopcisternerna stått.


Styrelsemöte Augusti 2020

Ekonomi
Amorteringen på 1 000 000 kr har genomförts enligt tidigare beslut. Nytt lån på 7 Mkr har upptagits 2020-08-19 med en ränta på 0,45 % bundet på ett år till 2021-08-19.  Amortering 125 000 kr per kvartal enligt tidigare lån.

Utemiljö
Förslag från medlem om olika åtgärder för att förbättra lekplatsen. Styrelsen hör med Nacka Drift om de kan fylla på sand i sandlådan. Medlemmarna kan få måla om huset och sätta dit ett fönster och få ersättning för utlägg. Besiktning av lekplatsen är beställd och sker i höst.


Styrelsemöte Juni 2020

Sophantering
Styrelsen godkänner första offerten från Sansac, leverantör av den nya sophantering.

Brevinkast
PostNord har informerat att ett antal dörrar i föreningen har brevinkast som ej är godkända av PostNord, och dörrar behöver därför bytas ut. Föreningen behöver informera de boende.


Styrelsemöte Maj 2020

Ekonomi
1 av föreningens lån behöver läggas om. Offerter från banker ta sin. Förslag på amortering på 1 miljon då föreningen har 1 onödigt stor kassa.

Portlås
På årsmötet kom frågan upp om nya låssystem. Beslutas att skjuta på investeringen till hösten / nästa år då föreningen har andra stora utgifter under året.


Styrelsemöte April 2020

Styrelsemötet i april var enbart konstituerande.


Styrelsemöte Mars 2020

Sophantering

Styrelsen har antagit en mindre omfattande offert från SanSac gällande åtgärder för ny sophantering. För att få ner kostnaderna så mycket som möjligt valdes en lösning där behållare för tidningar och kartonger inte kommer att ingå. Sortering av tidningar och kartonger finns för medlemmarna vid Skuru skola.

Skyddsrummen

Renoveringsarbetet är i slutfasen.

Brandskyddsarbete

Alla rökluckor är nu besiktigade och fungerar bra.

Balkongrenovering

Ärendet bordlades.

ComHem

Digitaliseringen av ComHems utbud skjuts upp till september.

Vårstädning

Vårstädningen kommer att ske som planerat den 26/4, trots situationen med Corona.


Styrelsemöte Februari 2020

Skyddsrummen

Renoveringen av skyddsrummen är igång och beräknas vara klar i slutet av mars.

Sophantering

Nu har kommunen, och den nya entreprenören som ska hämta soporna, godkänt styrelsens förslag till nytt sophanteringssystem. Mer information finns på anslagstavlorna i trappupgångarna.

Införande av avgift för att teckna kontrakt till p-plats

Styrelsen har beslutat att införa en avgift på 1500:- för de som tecknar en p-plats. Detta är för att täcka administrativa kostnader.

TV-utbudet blir digitalt
ComHem har meddelat att från och med den 20 maj blir TV-utbudet helt digitalt i våra fastigheter. Den som använder det analoga utbudet kan läsa mer på comhem.se/digitalisering.

Julgran

Styrelsen beslutade efter förslag från boende att nästa jul placera ut en julgran mellan hus 27 och 29 från första advent till januari.

Vårstädning

Styrelsen beslutade att vårstädningen hålls 27e april i år.

Städningen av trapphusen

En behandling av trapporna har genomförts för att öka glansen.

_____________________________________________________________________

Styrelsemöte Januari 2020

Brandskyddsarbete

Nya rökluckor är beställda och installation sker så snart vädret tillåter.

Sophanteringen

Möte med ScanSac sker i februari för att få en offert på nytt sophanteringssystem.

Låssystem

Byte av låssystem skjuts på framtiden då det inte finns ekonomiskt utrymme i budget 2020.

Underhåll av avloppsstammar

Filmningen av avloppsstammar visade på vissa mindre skador som behöver åtgärdas. Offert inhämtas och åtgärder sker under våren. Relining för alla husen läggs in i underhållsplan.

Skyddsrummen

Åtgärderna i skyddsrummen sker under februari. Alla boende med förråd som är berörda har blivit kontaktade.

Budget 2020

Beslutades att fastställa budget för 2020 och att avgifter och lokalhyror ska vara oförändrade tills vidare.

Årsstämman

Årsstämman kommer hållas i Saltängens skolas matsal den 27 april kl 19.00. Motioner till stämman ska lämnas senast sista februari i brevlådan till styrelserummet Fasanvägen 31 eller på info@skuruberg.se

_____________________________________________________________________

Styrelsemöte December 2019

Omsättning av lån

Omsättning av lån på 8 miljoner hos Nordea gjordes den 21/11. Nya villkoren är
ränta 1.05% bundet i 5 år.
Magnus meddelar att vi håller budget väl.

Bostadsrättsförsäkring

Försäkringsmäklaren har gjort en upphandling av fastighetsförsäkring. Protector
lämnar bästa anbudet. Styrelsen beslutar att fortsätta ha fastighetsförsäkringen hos
försäkringsbolaget Protector. Kostnaden för försäkringen är 124,724:- inklusive
bostadsrättsförsäkring för år 2020.

Brandskyddsarbete

Dag har tagit in offerter på att byta samtliga rökluckor i föreningen, det blir en
kostnad på ca 150 000:-. Styrelsen beslutar att rökluckorna ska bytas.

_____________________________________________________________________

Styrelsemöte November 2019

Byte av elleverantör

Styrelsen beslutade att byta elleverantör från Skellefteå Kraft till Boo Energi eftersom de har ett bättre erbjudande.

Överlämningen till Nabo från HSB

Överlämnandet till Nabo är nu avslutat.

Spolning av avloppen

Interspol, som har spolat avloppsstammarna, har filmat ledningarna på Fasanvägen 30 och upptäckt skada som behöver åtgärdas. Innan vi beställer detta arbete behöver vi se hur det ser ut i de övriga husen.

Styrelsen har beställt filmning av stammarna i alla husen.

Succession

Styrelsens ordförande Mona kommer att flytta och valberedningen får i uppdrag att ta fram förslag på efterträdare för Mona.

Besiktning av skyddsrum

Ett stort antal åtgärder krävs utifrån den besiktning av skyddsrummen som gjorts av MSB. De rekommenderar att vi kontaktar BLP Entreprenad. Dag har begärt offert från dem.

_____________________________________________________________________

Styrelsemöte Oktober 2019

Hämtning av omhändertagna cyklar

Styrelsen beslutade att cyklarna ska hämtas i början av november

Balkongrenoveringen

Vår fastighetsförvaltare ska komma med förslag om entreprenör som kan sköta renoveringen av de balkonger som behöver en sådan.

Trapporna

Styrelsen ska höra med vår städfirma om de har något förslag på hur vi kan återställa glansen i våra fina trappor på förslag från en medlem i föreningen.

Succession

Styrelsens ordförande Mona kommer att flytta och valberedningen får i uppdrag att ta fram förslag på efterträdare för Mona.

_____________________________________________________________________

Styrelsemöte September 2019

Brandskyddsarbetet

Ventilationen i tvättstugan är åtgärdad och rensad.

Spolning av avloppen

Interspol kommer att utföra spolning av föreningens avlopp under vecka 41 och vecka 42.

Besiktning av skyddsrum

Besiktningen gjord och protokoll kommer inom kort

Röjning av slänten nedanför F34

Nacka kommun ska starta röjning av slänten under Fasanvägen 34 i september.

Höststädning

Höststädningen hålls den 10e november kl10.

Hem & Fastighets namnbyte

Vår fastighetsförvaltare Hem & Fastighet byter namn till NABO inom kort.

_____________________________________________________________________

Styrelsemöte Augusti 2019

Brandskyddsarbete

Styrelsen beslutade att brandsläckare ska installeras i tvättstugan.

Sophantering

Styrelsen har startat markundersökning för att använda som underlag till beslut om nytt sophanteringssystem. De gröna markeringarna på vägar marken och vägarna visar var elledningarna går och är en del av denna markundersökning.

Trapporna

Styrelsen beslutade att undersöka om det går att göra något för att förbättra skicket på marmorn i trapporna.

Trafikföringen

Styrelsen har skickat brev till Nacka kommun på förslag om hur vi skulle kunna förbättra trafikföringen på Fasanvägen. Bland annat föreslås att ta bort bommen och låta vägen vara öppen även på sommartid samt att göra vägen enkelriktad i villaområdet så att det endast går att köra från Duvnäsvägen till Ejdervägen men inte åt andra hållet.

_____________________________________________________________________

Styrelsemöte Juni 2019

Spolning av avloppen

Styrelsen tog in offerter från tre olika företag som jobbar med spolning av avlopp. Beslut togs att anta Interspol som kommer utföra spolningen i september

Trädgårdsåtgärder

Nacka kommun skickar en ansvarig som kommer att träffa styrelsen 26/8 för att diskutera vad som kan göras för att röja i slänten nedanför Fasanvägen 34.

_____________________________________________________________________

Styrelsemöte Maj 2019

Omsättning av lån

Ett lån på 10 miljoner kronor ska omsättas 1 juli 2019.

Efter att ha jämfört offerter från tre olika banker (SEB, Nordea och SBAB) med olika låneperioder togs beslut att binda om lånet i 4 år hos Nordea med en ränta på 1,02%

Trädgårdsåtgärder

Green garden kommer att sköta rabatten utanför tvättstugan i fortsättningen. Styrelsen ska även höra vad de tycker om förslaget att plantera ängsblommor i området.

Nedanför Fasanvägen 34 finns en del sly, beslut togs om att åtgärda detta på nästa städdag.

Spolning av avloppen

Det har gått flera år sedan vi spolade våra avloppssystem senast. Beslut togs om att ta in offerter på avloppsspolning.

Energideklaration

Energideklarationen är färdig. Föreningen godkänns av besiktningsfirman. Information om energieffektiviteten är anslaget i trapphusen.

OVK-besiktning

OVK-besiktningen är klar och godkänd.

Åtgärder med anledning av motion på stämman

Ett brev har skrivits med förslag angående att rensa upp i skogen nedanför Fasanvägen 34 och förslag på nya parkeringsmöjligheter i området.

Måsar

Beslut togs om att ta in företaget Rentokil för att se vilka åtgärder som kan tas för att åtgärda måsproblemet.

Hantering av inre fond

Medlem som vill ha information om inre fond kan kontakta Hem och Fastighet. För att göra något med pengarna i inre fonden – kontakta Magnus genom info@skuruberg.se.

_____________________________________________________________________

Styrelsemöte April 2019

Brandskyddsarbete

Alla rökluckorna är kontrollerade och är i funktionsdugligt skick. Nacka Drift och skötsel fullföljer brandskyddsinventeringen.

Beslut togs om att beställa rensning av ventilationen i tvättstugan.

Energideklaration

Energideklarationen är klar, uppdaterad information om energieffektiviteten i husen finns på anslagstavlorna.

Borttagande av trapphiss Fasanvägen 27

Trapphissen är borttagen, återställandet av hålen i trappan kommer att utföras snart.

Facebook-grupp

En medlem i föreningen har startat en Facebook-grupp där alla medlemmar är välkomna att gå med, styrelsen kommer inte lägga upp något material där men
alla medlemmar tillsammans kan hjälpas åt att informera varandra!

Gruppen heter “Brf Skuruberg (Nacka)” och kan nåse genom att söka efter Skuruberg på Facebook.

_____________________________________________________________________

Styrelsemöte Mars 2019

Brandskyddsarbete

Beslut togs om att styrelsen ska dela ut brandvarnare till medlemmar för att få upp så många som möjligt
inne i lägenheterna.

Vårstädning

Beslut togs att sätta datum för vårstädningen den 5e maj. Beslutas även att fokus ska ligga på att städa
offentliga utrymmen som cykelförråden mm.

Årsstämman

Styrelsen jobbade med att förbereda för årsstämman, beslut togs om att godkänna kallelsen som kommer
sättas upp i portarna den 8e april, fyra veckor innan stämman. Beslut togs även om att föreslå stämman
Nacka Revision och Redovisning AB som extern revisionsfirma.

Överlåtelser

Tidigare har HSB skött hanteringen kring överlåtelser. De har då bland annat
gjort en UC av köpare som ansökt om medlemskap i bostadsrättsföreningen.
Styrelsen diskuterar huruvida vi ska fortsätta göra en UC framöver. De i
styrelsen som tidigare har fått ta del av de UC som gjorts av HSB har inte
upplevt att det gett någon relevant information.

Beslut togs att avstå från att göra UC på köpare som ansökt om medlemskap.

_____________________________________________________________________

Styrelsemöte Februari 2019

Under månadens styrelsemöte diskuterades bland annat:

Byte av torkskåp

Beslut togs om att köpa in nya torkskåp till tvättstugan.

OVK-besiktning

OVK-besiktning har beställts om kommer utföras i april 2019.

Borttagande av trapphissen i Fasanvägen 27

Beslut togs om att ta bort trapphissen i Fasanvägen 27.

_____________________________________________________________________

Styrelsemöte Januari 2019

Under månadens styrelsemöte diskuterades bland annat:

Rutiner runt större ombyggnationer i lägenheter

Styrelsen anser att medlemmar vid större förändringar ska fylla i en ansökningsblankett och lämna ritningar på ombyggnationen. Dessa uppgifter sparar sedan styrelsen för framtida behov av nuvarande eller framtida boende.

Regler för kö till p-platser

Styrelsen har beslutat några regler för kösystemet:

    • En parkeringsplats per lägenhet.
  • Om den boende hyr ut sin lägenhet i andra hand erbjuds ingen parkeringsplats och den boende behåller sin plats i kön.

  • Om den boende erbjuds en parkeringsplats får hen tacka nej en gång och behålla sin plats i kön. Om den boende tackar nej vid den andra förfrågan förlorar hen sin plats i kön.

  • Den boende har 10 vardagar på sig att tacka ja till erbjudande om parkeringsplats från dess att frågan mottagits, innan frågan går vidare till de som är efter i kön. Fås inget svar tolkas detta som ett nej.

Trädbeskärning och borttagande av träd

Styrelsen har diskuterat lönnen närmast 31:an efter förfrågan från boende som upplever att trädet skymmer ljusinsläppet. Green Garden undersöker alternativ för borttagning av trädet i fråga, i övrigt följs den tidigare trädvårdsplanen som en arborist gjort.

_____________________________________________________________________

Styrelsemöte November 2018

Hej!

På styrelsemötet i november diskuterades:
Brandinspektion – Styrelsen diskuterade i samråd med Nacka Drift & Skötsel vilka möjligheter för utveckling som finns gällande brandskydd i föreningen. Dag utsågs till brandskyddsansvarig och ett antal förbättringspunkter har identifierats. Arbetet med åtgärder kommer att ske kontinuerligt. En av de största prioriteterna är alla trädörrar i husen som inte stoppar eldspridning effektivt. De som är intresserade av att byta till en säkerhetsdörr kan maila info@skuruberg.se, om intresset är stort ska styrelsen undersöka om det finns möjlighet att köpa in flera dörrar till ett lägre pris.

Uppstart med Hem och Fastighet, vår nya förvaltare – Alla leverantörer har fått information om ny fakturaadress och alla boende har fått ett informationsblad som berättar att vi från och med 2019 sköter ekonomin genom Hem och Fastighet vilket betyder att alla inbetalningar till Brf Skuruberg sker på ett nytt konto.

Besiktning av lekplats – Skylten som beställdes efter besiktningen är klar och ska sättas upp.

____________________________________________________________________________

Styrelsemöte Oktober 2018

Hej!

Ny månad, nytt styrelsemöte!

På styrelsemötet i oktober diskuterades:
Besiktning av lekplats – Lekplatsen har inspekterats av extern konsult. Inga allvarliga anmärkningar är noterade men en informationsskylt ska sättas upp och dämpning vid rutschkanan ska ordnas.
Sophanteringen – Styrelsen fortsätter utredningen av förbättringar för föreningens hushållsavfall i samråd med Sansac samt Nacka Kommuns avfallshanteringsrådgivare.
Balkongrenovering – Efter förra mötet hade en besiktare föreslagit små åtgärder att genomföra våren 2019. Beslut har nu tagits om att upphandla entrepenör för detta.
Takskottning – Styrelsen har kontaktat flera företag angående takskottningen. Mer information kommer på nästa möte i november.

Vänliga hälsningar

Styrelsen
Kontakta oss gärna på info@skuruberg.se

____________________________________________________________________________

Styrelsemöte September 2018

Hej!

På styrelsemötet i veckan bestämde vi i styrelsen att vi efter varje möte ska publicera en kort sammanfattning av vad som hände på mötet.

I slutet på varje månad ska det finnas en sammanfattning av det senaste mötet tillgängligt här på hemsidan. Så för den som är intresserad av vad som händer i föreningen kan det vara värt att gå in här och kolla.

På styrelsemötet i september diskuterades:

Balkongrenovering – En besiktning av balkongerna har gjorts, besiktaren föreslår små åtgärder som planeras att genomföras våren 2019.

Brandinspektion och brandvarnare – Brandinspektion ska göras i september, rapport kommer på nästa möte. Brandvarnare är inköpta och det kommer att finnas möjlighet för boende att hämta dessa i föreningsrummet.

Sophanteringen – Styrelsen utreder i samråd med Sansac samt Nacka Kommuns avfallshanteringsrådgivare hur möjliga förbättringar för föreningens hushållsavfall kan se ut.

Upphandling av ekonomi- och förvaltartjänst – Beslutas att i enighet med förslag teckna ekonomi- och förvaltartjänst med Hem och fastighet från 1 januari 2019.

Höststädning – Beslutas att höststädning sker 4 november kl. 10.00. Under höststädningen ska vi även ha en cykelrensning. Märk upp din cykel med namn och datum innan 4 november!

Vänliga hälsningar

Styrelsen
Kontakta oss gärna på info@skuruberg.se

error: Content is protected !!
BRF Skuruberg i Nacka